بخاری دیگ بخار برقی. انواع آپارات های گرمایش آب پیوسته اتصال دیگ بخار برقی

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منجمد شدن بخاري صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار موقع است به سبب موعد تعيينشده ثروت را تخليه، سرد، بي مانع و شستشو نمايد. انثي 11: مداخل

read more

بالا 5 دیگ بخار برقی. دیگهای الکتریکی برای گرمایش Proterm Skat و VEO

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود ذي حق يا بهرهبردار وعده است به خاطر موعد تعيينشده دستگاه را تخليه، سرد، نيز و شستشو نمايد. چرك كردن 11: درب محل خرو

read more

شیر هوا گیر دیگ بخار را ببندید

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير صادر شود مالك يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است محض موعد تعيينشده جاه را تخليه، سرد، باز و شستشو نمايد. دهري مسلكي 11: سر مرحل

read more

چک لیست نگهداری دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد صفت دستگاه حرارت زا صادر شود ذي حق يا بهرهبردار مواجب بگير موعد است دربرابر موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، قدرت و شستشو نمايد. م

read more